L’Institut national Ossoliński à Wrocław et CERL (Consortium of European Research Libraries) organisent un colloque sur les livres anciens et leur possesseurs : “Old books and their owners – the current state of research, catalogues, perspectives”. Les deux thèmes principaux sont la provenance des improimés anciens et le cataloguage des incunables.

Wrocław, Ossoliński National Institute, 29 septembre – 1er octobre 2016

Le programme ci-dessous (en anglais et polonais) permet de découvrir la richesse énorme des colections et des projets en cours en Pologne.

Program konferencji Książka dawna i jej właściciele

Early printed books and their owners – conference programme

29 września (czwartek)/29th September (Thursday)

 

8–9.00 REJESTRACJA/REGISTRATION

 

9.00–9.15 POWITANIE/WELCOME TALK

Dr Adolf Juzwenko, Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich/Director of the

Ossoliński National Institute

9.15–12.30 BAZY PROWENIENCYJNE KSIĄŻKI DAWNEJ/PROVENANCE DATABASES OF EARLY PRINTED BOOKS (MODERATOR PROF. JACEK SOSZYŃSKI)

9.15–9.45 Marian Lefferts, Consortium of European Research Libraries, London : Presentation of the Consortium of European Research Libraries [Prezentacja CERL, Europejskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych]

9.45–10.15 Dr Marieke Van Delft, Koninklijke Bibliotheek, The Hague : Presentation of the CERL Provenance Database [Prezentacja bazy proweniencji w CERL]

10.15–10.45 Monique Hulvey, Bibliothèque municipale de Lyon : Presentation of the Bibale Database [Prezentacja bazy proweniencji Bibale]

10.45–11.15 Dr Geri Della Rocca de Candal, University of Oxford : The 15cBOOKTRADE Project and the Material Evidence in Incunabula Database [Projekt 15cBOOKTRADE i baza inkunabułów MEI]

11.15–11.30 PRZERWA KAWOWA/COFFEE BREAK

11.30–12.00 Federica Fabbri, Biblioteca G. Taroni, Bagnacavallo : The collection of incunabula at the Giuseppe Taroni public library in Bagnacavallo and the MEI project: a look at the provenance information [Kolekcja inkunabułów w bibliotece publicznej im. G. Taroniego w Bagnacavallo a projekt Mei: spojrzenie na proweniencje]

12.00–12.30 Dr Agnieszka Franczyk‐Cegła, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław : The project “Catalogue of 16th century books in the Ossolineum historic collection” – methods of research and provenance registration [Projekt “Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum” – metody badań i rejestracji proweniencji]

12.30–14.00 PANEL DYSKUSYJNY NT. POLSKIEJ BAZY PROWENIENCJI/PANEL DISCUSSION ON POLISH PROVENANCE DATABASE (MODERATOR – MARIANNA CZAPNIK)

 

14.00–15.00 LUNCH

 

15.00–17.00 ZBIORY BIBLIOTEK NAUKOWYCH STRUKTURA PROWENIENCYJNA/RESERACH LIBRARIESCOLLECTIONS GENERAL PROVENANCE STRUCTURE (MODERATOR DR MARIUSZ DWORSATSCHEK)

15.00–15.15 Weronika Karlak, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu : Główne zespoły proweniencyjne zbioru starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu odbiciem jego skomplikowanych dziejów [Main provenance collections of the Wrocław University Library’s Early Printed Books Department as a reflection of its complicated history]

15.15–15.30 Marianna Czapnik, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie : Kolekcje historyczne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie [Historical collections of the Warsaw University Library]

15.30–15.45 Dr Jacek Partyka, Biblioteka Jagiellońska, Kraków : Starodruki Biblioteki Jagiellońskiej – stan opracowania, proweniencje, perspektywy badawcze [Early printed books in the Jagiellonian Library – state of cataloguing, provenances, research perspectives]

15.45–16.00 Dr Dorota Sidorowicz‐Mulak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław : Kolekcja starych druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i jej proweniencje [The early printed book collection of the Ossoliński National Institute and its provenances]

16.00–16.15 Dr Rafał Wójcik, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu : Największe zasoby proweniencyjne sprzed 1939 roku w kolekcji starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu [The largest early printed book pre‐1939 provenance collections at the Poznań University Library]

16.15–16.30 Dr Aneta Falk, Biblioteka Kórnicka PAN : W drodze do Sali Kolumnowej. Losy kórnickich starych druków w świetle badań proweniencyjnych [On their way to the Column Hall. The fates of the early printed books at the Kórnik Library in the light of provenance research]

16.30–16.45 Dr Marta Puszka, Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie‐Skłodowskiej w Lublinie : O proweniencji lubelskich starych druków ze zbiorów Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie [On the provenances of the early printed books published in Lublin from the collection of the Main Library of Maria Curie‐Skłodowska University in Lublin]

16.45–17.00 Dyskusja/Discussion

 

17.00–17.15 PRZERWA KAWOWA/COFFEE BREAK

 

17.15–18.15 ZBIORY BIBLIOTEK NAUKOWYCH PROWENIENCJE KOLEKCJI INKUNABUŁÓW / RESEARCH LIBRARIESCOLLECTIONS INCUNABULA PROVENANCE STRUCTURE (MODERATOR DR JACEK PARTYKA)

17.15–17.30 Beata Gryzio, Biblioteka Gdańska PAN : Inkunabuły z gdańskich księgozbiorów kościelnych w PAN BG [Incunabula from Gdańsk church libraries now at the Gdańsk Library of the Polish Academy of Sciences]

17.30–17.45 Michał Spandowski, Biblioteka Narodowa, Warszawa : Uwagi na marginesie pracy nad katalogiem inkunabułów BN [Some remarks on the incunabula catalogue of the National Library of Poland]

17.45–18.00 Dr Viktorija Vaitkevičiūtė, Vilnius University Library : The incunabula and their owners at Lithuanian libraries [Inkunabuły i ich właściciele w bibliotekach litewskich]

18.00–18.15 Agata Michalska, Książnica Pomorska, Szczecin : Inkunabuły Książnicy Pomorskiej w świetle ostatnich badań [The incunabula of the Pomeranian Library in in the light of latest research]

18.15 Dyskusja/Discussion

 

20.30 Bankiet/Banquet

 

 

30 WRZEŚNIA (PIĄTEK)/30TH SEPTEMBER (FRIDAY)

 

8.30–9.30 ZBIORY BIBLIOTEK NAUKOWYCH KOLEKCJE HISTORYCZNE. CZ. 1./RESEARCH LIBRARIES HISTORIC COLLECTIONS. PT 1. (MODERATOR PROF. MIECZYSŁAW MEJOR)

8.30–8.45 Dr Elżbieta Knapek, Biblioteka PAN I PAU w Krakowie : Księgozbiór Świętosława Milczącego w świetle zapisek proweniencyjnych [The book collection of Sviatoslav the Tacit in the light of provenance notes]

8.45–9.00 Dr Iryna Kachur, Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka : Z historii bibliotek renesansowych – dar Erazma z Rotterdamu dla Jana Łaskiego [From the history of Renaissance libraries – a gift of Erasmus of Rotterdam to John a Lasco]

9.00–9.15 Dr Urs B. Leu, Zentralbibliothek Zürich : 16th Century Private Libraries in Zurich and the Confessionalisation of the Book Market : [XVI‐wieczne biblioteki prywatne w Zurychu a konfesjonalizacja rynku książki]

9.15–9.30 Dr Richard Šípek, Knihovny Národního muzea, Praga : Fragments of the 16th and 17th Century Libraries in the Prague Nostic Library and the University Library Wrocław [Fragmenty XVI‐ i XVII‐wiecznych bibliotek w Bibliotece Nostitzów w Pradze i Uniwersyteckiej we Wrocławiu]

9.30–9.45 DYSKUSJA, PRZERWA KAWOWA/DISCUSSION, COFFEE BREAK

 

9.45–11.00 ZBIORY BIBLIOTEK NAUKOWYCH KOLEKCJE HISTORYCZNE. CZ. 2./RESEARCH LIBRARIESCOLLECTION HISTORIC COLLECTIONS. PT 2. (MODERATOR PROF. ANNA ŻBIKOWSKAMIGOŃ)

9.45–10.00 Dr Noël Golvers, KU Leuven : Provenances of Western books in the former Jesuit libraries of Peking and China (17th–18th century), now in the National Library of Beijing [Proweniencje zachodnich książek z pojezuickich bibliotek w Pekinie i Chinach, przechowywane obecnie w Bibliotece Narodowej w Pekinie]

10.00–10.15 Dr Peter Sjökvist, Uppsala University Library : Polish Collections at Uppsala University Library [Polskie kolekcje w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali]

10.15–10.30 Renata Wilgosiewicz‐Skutecka, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu : Fragmenty księgozbioru poznańskiego kolegium jezuitów w bibliotekach uniwersyteckich w Poznaniu i w Uppsali [Fragments of the Poznań Jesuit book collection, now at the University Libraries in Poznań and Uppsala]

10.30–10.45 Iwan Almes, Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie : «Ex libris Patrum Basilianorum»: prywatne księgozbiory bazylianów prowincji ruskiej w drugiej połowie XVIII w. [«Ex libris Patrum Basilianorum»: private collections of the Basilian monks of the Ruthenian province in the

second half of the 18th century]

10.45–11.00 Dyskusja/Discussion

 

11.00–11.15 PRZERWA KAWOWA/COFFEE BREAK

 

11.15–12.30 ZBIORY BIBLIOTEK NAUKOWYCH KOLEKCJE HISTORYCZNE. CZ. 3. / RESEARCH LIBRARIES HISTORIC COLLECTIONS. PT 3. (MODERATOR PROF. MARCIN CIEŃSKI)

11.15–11.30 Dr Tomasz Szwaciński, Biblioteka Narodowa, Warszawa : Badania polskich księgozbiorów historycznych w zbiorach rosyjskich prowadzone przez BN. Dorobek i perspektywy [The research on Polish historic book collections conducted by the National Library of Poland in Russian libraries. Results and perspectives]

11.30–11.45 Dr Mykola Ilkiv‐Svydnytskyi, Biblioteka Naukowa Lwowskiego Narodowego : Uniwersytetu im. Iwana Franki Proweniencje w drukach oficyny weneckich Manucjuszów ze zbiorów Biblioteki Naukowej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki: problemy badań w procesie katalogowania oraz ich wyniki [The provenances in the Aldine Press books at the Scientific Library of the Ivan Franko National University of Lviv: problems of research in the cataloguing process and its results]

11.45–12.00 Dr hab. Jolanta Gwioździk, Uniwersytet Śląski, Katowice : Zespoły proweniencyjne w lwowskich zbiorach Bavorovianum. Stan opracowania I perspektywy badawcze [The provenance collections of the Lviv Bavorovianum. State of cataloguing and research perspectives]

12.00–12.15 Jolanta M. Dziewulska, Biblioteka PAN i PAU, Kraków : Stare druki z Biblioteki Tulczyńskiej w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie [The early printed books from the Tulczyn Library now at the Library of the PAU et PAN in Cracow]

12.15–12.30 Dyskusja/Discussion

 

12.30–13.30 PREZENTACJA CYMELIÓW ZE ZBIORU DZIAŁU STARYCH DRUKÓW ZNIO / PRESENTATION OF THE CIMELIA FROM THE DEPARTMENT OF EARLY PRINTED BOOKS OF THE OSSOLINEUM (REFEKTARZ)

 

13.30–14.30 LUNCH

 

14.30–15.45 ZBIORY BIBLIOTEK NAUKOWYCH KOLEKCJE HISTORYCZNE. CZ. 4. / RESEARCH LIBRARIESCOLLECTIONS HISTORIC COLLECTIONS. PT 3. (MODERATOR DR DOROTA SIDOROWICZ )

14.30–14.45 Dr Agnieszka Borysowska, Książnica Pomorska, Szczecin : Biblioteka Andreasa Müllera Greifenhagiusa (1630‐1694) [The library of Andreas Müller Greifenhagius (1630‐1694)]

14.45–15.00 Krystyna Wyszomirska, Książnica Kopernikańska, Toruń : Prywatne kolekcje książek patrycjuszy toruńskich i ich znaki własnościowe [The private collections of Torunian patricians and their ownership marks]

15.00–15.15 Dr Weronika Pawłowicz, Biblioteka Śląska, Katowice : Ślady księgozbiorów kolekcjonerów wrocławskich w zbiorach specjalnych Biblioteki Śląskiej [Vestiges of the book collections of Wrocław collectors at the special collection department of the Silesian Library]

15.15–15.30 Mateusz Ściążko, Biblioteka Śląska, Katowice : Stare druki z kolekcji Oppersdorffów w zbiorach Biblioteki Śląskiej [The early printed books from the Oppersdorff collection at the Silesian Library]

15.30–15.45 Bogdan Stępień, Uniwersytet Rzeszowski : Książki fundacji Jakuba Henryka Kretschmera (1831–1874) w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego [The books of Jacob Heinrich Kretschmer (1831–1874) in the collection of Rzeszów University Library]

15.45–16.00 DYSKUSJA, PRZERWA KAWOWA/DISCUSSION, COFFEE BREAK

 

16.00–16.00 ZBIORY BIBLIOTEK NAUKOWYCH I PUBLICZNYCH KOLEKCJE HISTORYCZNE / PUBLIC AND RESEARCH LIBRARIESCOLLECTION HISTORIC COLLECTIONS (MODERATOR DR AGNIESZKA FRANCZYKCEGŁA)

16.00–16.15 Dr Joanna Matyasik, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy : Struktura proweniencyjna zbioru starych druków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy [The provenance structure of the early printed book collection at the Provincial and Municipal Public Library in Bydgoszcz]

16.15–16.30 Anna Rusnok, Jolanta Sztuchlik, Książnica Cieszyńska : Zapisy proweniencyjne w starych drukach z księgozbiorów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i pomuzealnego jako dowód obecności książki wśród najniższych warstw społecznych Śląska Cieszyńskiego [The provenance notes in the early printed books in the collection of the Polish Ethnological Society and the Motherland School Museum as a proof of the presence of books among the lower classes in Cieszyn Silesia]

16.30–16.45 Maria Pawłowska, Biblioteka Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Kraków : Posesorzy i czytelnicy książek naukowych z dziedziny fizyki (z badań proweniencyjnych księgozbioru Biblioteki WFAIS UJ) [Owners and readers of scientific books on physics: on the provenance research on the book collection of the Library of the Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science of the Jagiellonian University]

16.45–17.00 Dr Bartłomiej Siek, Gdański Uniwersytet Medyczny : Gdańskie księgozbiory fachowe z zakresu medycyny i farmacji – perspektywy badawcze [The Gdańsk specialist book collections from the fields of medicine and pharmaceutics – research perspectives]

17.00–17.15 DYSKUSJA, PRZERWA KAWOWA/DISCUSSION, COFFEE BREAK

 

17.15–18.30 INNE ZAGADNIENIA PROWENIENCYJNE/OTHER PROVENANCE PROBLEMS  (MODERATOR DR ARKADIUSZ WAGNER)

17.15–17.30 Dr Bartłomiej Czarski, Biblioteka Narodowa, Warszawa : Staropolski ekslibris na tle ówczesnych form emblematycznych [Old Polish book‐plates against the background of the emblematic forms of that time]

17.30–17.45 Kacper Manikowski, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu : Ekslibrisy w poklasztornych starych drukach przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu [The book‐plates of former monasteries now at the Wrocław University Library]

17.45–18.00 Dr Maria Otto, Biblioteka Gdańska PAN : Katalogi aukcyjne jako narzędzie do badań proweniencyjnych. Księgozbiór Johanna Fidalke w świetle katalogu aukcyjnego [Auction catalogues as a tool for provenance research. The book collection of Johann Fidalke in the light of an auction catalogue]

18.00–18.15 Dr hab. Ewa Syska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu : Co skrywają powojenne nabytki polskich bibliotek, czyli o metodach pozbywania się niechcianych proweniencji ze starodruków, na przykładzie działalności poznańskiego antykwariusza Mariana Swinarskiego (1902–1965) [What secrets do the post‐war acquisitions of Polish libraries hold, or on the methods of removing unwanted provenance marks from early printed books on the example of the activity of the Poznań antiquarian Mariusz Swinarski (1902–1965)]

18.15–18.30 Dr hab., prof. UKSW Beata Maria Gaj, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie : Perspektywy badań nad śląską neolatynistyką w kontekście katalogów starych druków I inkunabułów bibliotek polskich oraz zagranicznych [The perspectives of research on Silesian neo‐Latin studies in the context of Polish and foreign catalogues of early printed books and incunabula]

18.30 Dyskusja/Discussion

 

 

1 PAŹDZERNIK (SOBOTA)/1ST OCTOBER (SATURDAY)

 

9.00–10.30 ZBIORY BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH. CZ. 1. / CHURCH LIBRARY COLLECTIONS – PT. 1 (MODERATOR PROF. MARIA PIDŁYPCZAKMAJEROWICZ)

9.00–9.15 Dr hab., prof. UŚ Leonard Ogierman, Uniwersytet Śląski, Katowice : Inkunabuły klasztoru oo. paulinów na Jasnej Górze. Stan opracowania oraz zespoły proweniencyjne [The incunabula of the Pauline Fathers on Jasna Góra. The state of research and provenance collections]

9.15–9.30 Dr hab. Justyna Łukaszewska‐Haberkowa, Ignatianum, Kraków : Inkunabuły i polonika z XVI w. ze zbiorów Biblioteki Naukowej Księży Jezuitów w Krakowie [The incunabula and 16th century Polonica in the collection of the Academic Library of the Jesuits in Cracow]

9.30–9.45 Jakub Łukaszewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu : Inkunabuły odnalezione w trakcie inwentaryzacji zasobu Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie [The incunabula found during the inventorying of the Gniezno Cathedral Library collection]

9.45–10.00 Dr Szymon Sułecki, Archiwum i Biblioteka OO. Karmelitów na Piasku : Inkunabuły z biblioteki kapituły katedralnej lwowskiej w zbiorach karmelitów na Piasku w Krakowie [The incunabula from the Lviv Cathedral Library, now in the collection of the Carmelite Monastery Library in Cracow]

10.00–10.15 Dr Tomasz Stolarczyk, Uniwersytet Łódzki : Znaki własnościowe druków XV–XVIII w. z bibliotek dominikańskich [The ownership marks in the 15th–16th century books from Dominican libraries]

10.15–10.30 Dyskusja/Discussion

 

10.30–10.45 PRZERWA KAWOWA/COFFEE BREAK

 

10.45–12.15 ZBIORY BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH. CZ. 2. / CHURCH LIBRARY COLLECTIONS – PT. 2 (MODERATOR PROF. TERESA SZOSTEK)

10.45–11.00 Radosław Franczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu : Noty proweniencyjne na drukach z I poł. XVI w. z Biblioteki Benedyktynów w Lubiniu w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie [The provenance notes in the 16th century books from the Library of the Benedictines of Lubin, now in the collections of the Archdiocese Archive of Gniezno]

11.00–11.15 Michał Muraszko, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie : Wpisy proweniencyjne w drukach z biblioteki kanonika gnieźnieńskiego Tomasza Josickiego [The provenance notes in the books from the library of Thomas Josicki, Canon of the Gniezno Chapter]

11.15–11.30 Ks. dr Andrzej Kwaśniewski, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Archiwum Diecezjalne w Kielcach : Księgozbiór Kapituły Kieleckiej w świetle inwentarza z 1650 roku [The Kielce Chapter Library in the light of the 1650 inventory]

11.30–11.45 Dr Agnieszka Fluda‐Krokos, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie : Co zostało z biblioteki klasztornej oo. Augustianów w Książu Wielkim (1381–1864)? – próba rekonstrukcji [What has remained of the Augustinian Library in Książ Wielki (1381–1864)? –an attempt at a reconstruction]

11.45–12.00 Dr Katarzyna Zimnoch, Uniwersytet w Białymstoku : W poszukiwaniu klasztornego księgozbioru supraskiego. Stan badań i perspektywy badawcze [In search of the book collection of the Supraśl monastery. The state and perspectives of research]

12.00–12.15 Dyskusja/Discussion

 

12.15–12.30 PRZERWA KAWOWA/COFFEE BREAK

 

12.30–14.00 ZBIORY BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH. CZ. 3. / CHURCH LIBRARY COLLECTIONS – PT. 3 (MODERATOR DR HAB. JOLANTA GWIOŹDZIK)

12.30–12.45 Marek Miławicki OP, Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie : Wędrówki książek dominikańskich. Z badań proweniencyjnych poloników w Bibliotece OO. Dominikanów w Krakowie [The wanderings of the Dominican books. The provenance research on the Polonica at the Dominican Library in Cracow]

12.45–13.00 Marek Bebak, Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka i Archiwum Konwentu Bonifratrów w Krakowie : Struktura proweniencyjna historycznego księgozbioru krakowskich bonifratrów – zarys problematyki [The provenance structure of the historical collection of the Library of the Brothers Hospitallers of Saint John of God in Cracow – outlining the problem]

13.00–13.15 Dr Piotr Pokora, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu : Struktura proweniencyjna zasobu dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie – próba charakterystyki [The provenance structure of the former Cathedral Library in Gniezno – an attempt at a characterization]

13.15–13.45 Ks. dr Wacław Umiński CM, Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy, Kraków : Znaki własnościowe w Bibliotece Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie [The ownership marks at the Library of the Congregation of the Mission in Cracow]

13.45–14.00 Dykusja/Discussion

 

14.00 PODSUMOWANIE KONFERENCJI/A SUMMINGUP OF THE CONFERENCE (Dr Dorota SidorowiczMulak)

 

16.00 ZWIEDZANIE MUZEUM PANA TADEUSZA/A TOUR OF THE MUSEUM OF „PAN TADEUSZ

 

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.